Klachtenregeling DOCTORS AT SOAP

Klachtenregeling

Het is belangrijk dat patiënten en bezoekers van Doctors at Soap tevreden zijn. Daarom streven wij ernaar om u, tijdens uw bezoek in onze kliniek, zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Onze artsen en medewerkers proberen hun werk zo zorgvuldig mogelijk te doen. Ondanks deze inzet kan het voorkomen dat er dingen gebeuren die u als onjuist of onterecht ervaart. Bent u ontevreden? Laat het ons weten, dan kunnen wij samen met u naar een oplossing zoeken. Er zijn verschillende mogelijkheden waarop u uw klacht naar voren kunt brengen.

Klacht bespreken met uw behandelend arts

De snelste manier om de oorzaak van uw klacht weg te nemen is natuurlijk deze te bespreken met uw behandelend arts en/of zijn assistente. Samen overlegt u dan hoe het probleem opgelost kan worden.

Klachtencommissie DOCTORS AT SOAP

Wenst u geen gebruik te maken van een gesprek met uw behandelend arts of u bent niet tevreden met de uitkomst van het reeds gevoerde gesprek, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bi de Klachtencommissie van DOCTORS AT SOAP. Deze commissie is door de directie ingesteld om uw klacht te behandelen. De commissie doet een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht. Ook heeft de commissie de mogelijkheid om de directie te adviseren over eventueel te nemen maatregelen. Beoordeling en afhandeling van de klacht gebeurt binnen een maximale termijn van drie maanden.

Om uw klacht goed in behandeling te kunnen nemen, dienen in ieder geval de volgende gegevens naar voren komen:

  • Uw naam, voorletters en geboortedatum
  • Uw adres, postcode en telefoonnummer
  • De naam van degene tegen wie de klacht is gericht
  • De datum waarop het incident zich voordeed
  • Een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het gebeuren (eventueel kunt u de namen van andere betrokkenen of getuigen vermelden)
  • Plaats, datum en uw handtekening

Indien een klacht niet over uzelf gaat, dient u dat duidelijk aan te geven. U moet dan wel de volledige gegevens van deze persoon en de relatie waarin u tot deze persoon staat vermelden.

U kunt uw klacht toesturen naar:

DOCTORS AT SOAP

Van Baerlestraat 122

1071 BD Amsterdam

Klachtenbemiddeling via DOKh

DOCTORS AT SOAP is aangesloten bij DOKh klachtenbemiddeling. De klachtenfunctionaris van DOKh verzorgt de opvang van de klacht van uw patiënt. Deze functionaris is onafhankelijk. Het is zijn of haar taak om de patiënt te helpen de klacht te formuleren, raad te geven en bij te staan in het proces van afhandeling van de klacht.

Geheimhouding

Alle medewerkers van Doctors at Soap en de leden van de Klachtencommissie zijn verplicht tot geheimhouding. Gegevens worden pas aan derden ter beschikking gesteld indien betrokkene daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. https://www.dokh.nl/geschillen-en-klachtenregeling/