Privacyverklaring DOCTORS AT SOAP

Over ons privacybeleid
SOAP TREATMENT STORE & DOCTORS AT SOAP geven veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor het uitvoeren (en het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en gebruik van onze diensten hebben verzameld.

Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website, software voor het agendabeheer, onze app en de daarop ontsloten dienstverlening van SOAP TREATMENT STORE & DOCTORS AT SOAP. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Onze contactgegevens zijn:

SOAP TREATMENT STORE
Van Baerlestraat 122
1071 BD Amsterdam-Zuid
020 6730506
bookers@soaptreatmentstore.com

DOCTORS AT SOAP
Van Baerlestraat 122
1071 BD Amsterdam-Zuid
020 6730506
doctors@doctorsatsoap.com

Categorieën persoonsgegevens
Door het gebruik van de website, de daarop geplaatste skin quiz, ons boekingssysteem en onze app en de daarop beschikbare diensten laat u gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:
● NAW gegevens;
● Geslacht;
● Leeftijd;
● E-mailadres;
● Telefoonnummer;
● Gegevens betreffende uw gezondheid;
● Informatie over uw afspraak;
● IP-adres;
● Betalingsgegevens;
● Verzekeringsgegevens.

Gezondheidsgegevens
Voor het uitvoeren van sommige behandelingen, hebben wij informatie over uw gezondheid nodig. Wij verwerken alleen gezondheidsgegevens die wij voor de uitvoering van de werkzaamheden nodig hebben. Voor het verwerken van deze en andere persoonsgegevens hebben wij een geheimhoudingsplicht.

Grondslag voor gegevensverwerking
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze cliënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

In de gevallen waarin geen sprake is van een van bovenstaande of andere wettelijke grondslagen, vragen wij uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Als wij uw toestemming hebben om persoonsgegevens te verwerken, heeft u te allen tijde het recht de toestemming in te trekken. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar bookers@soaptreatmentstore.com of doctors@doctorsatsoap.com.

Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
● Het aanmaken van uw account bij SOAP TREATMENT STORE & DOCTORS AT SOAP
● Het inloggen  op en beheer van uw account (via onze app)
● Het (bemiddelen voor) uitvoeren van een behandeling
● Het bijhouden van uw persoonlijke klantenkaart
● Het plannen van een afspraak
● Het bijhouden van door u aangegeven informatie die noodzakelijk is voor uw behandeling
● Het geven van advies over gebruik van onze producten en om u beter van dienst te kunnen zijn bij uw behandeling
● Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten

Delen met derden
Soap verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer wij uw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan vragen wij eerst uw toestemming. De volgende gegevens worden aan de volgende partijen verstrekt.

Webwinkelsoftware Magento
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Magento. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Magento heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Magento is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. Magento behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Magento houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.

Webhosting
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Magento, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor een andere partij. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Onze webhosting partij heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Onze webhosting hanteert de wettelijke normen omtrent  het maken van passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te  voorkomen.

E-mail en mailinglijsten
Onze website maakt gebruik een externe partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van deze aanbieder. De uitvoering en het beheer  zal gedaan worden door onze eigen medewerkers. Uw naam en e-mailadres zal nooit voor eigen doeleinden gebruikt worden.
Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Deze gegevens worden bewaard tot drie maanden nadat u het abonnement hebt opgezegd.

Payment processors – Buckaroo
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Buckaroo. Buckaroo verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Buckaroo heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Buckaroo behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening van Buckaroo waarvoor zij derden inschakelen. Buckaroo bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Account
Bij bepaalde onderdelen van onze website moet u zich registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met uw gebruikersnaam en zelfgekozen wachtwoord. Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer, profielfoto, e-mailadres, IP-adres, factuuradres en geslacht. Dit doen wij op basis van een legitiem belang. Wij bewaren deze informatie tot 6 maanden nadat u het account hebt opgeheven. Wij bewaren deze informatie zodat u niet steeds opnieuw de gegevens in moet vullen en zodat wij u gemakkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de webwinkel. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Reviews
Wij verzamelen reviews via het platform van Yotpo. Als u een review achterlaat via onze website dan bent u verplicht om uw naam en e-mailadres op te geven. Yotpo deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling of behandeling kunnen koppelen. Daarnaast heeft  Yotpo passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij publiceren nooit uw e-mail en volledige naam, alleen uw voornaam en de inhoud van de review.

Verzenden en logistiek
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van diensten van onder andere PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Externe verkoopkanalen
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van jc imp. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt jc imp uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor bovenstaande doeleinden, tenzij de gegevens langer nodig zijn op grond van een wettelijke verplichting. Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Voor het bewaren van medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar, op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Uw rechten
Wanneer u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan uw of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van de gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. Voor een van bovenstaande verzoeken kunt u een e-mail sturen naar: doctors@doctorsatsoap.com of bookers@soaptreatmentstore.com. Wij reageren zo spoedig mogelijk op uw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken.

Klacht indienen
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens kunt u vinden op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Nieuwsbrief en aanbiedingen
U kunt zich voor onze verschillende nieuwsbrieven. Zo blijft u op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws. We hebben algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stellen we samen op basis van uw gegevens, zoals eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief interessanter voor u. Wilt u geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, meldt u dan af door een e-mail te sturen naar doctors@doctorsatsoap.com of bookers@soaptreatmentstore.com

Cookies Google Analytics en Facebook
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een computer, telefoon of tablet worden geplaatst. De cookies worden uitgelezen door de browser (o.a. Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox) bij het openen van een internetpagina. De maker van een cookie bepaalt wat hij in het betreffende cookie aan tekstbestanden plaatst. Zolang u als gebruiker geen persoonsgegevens invult op de door u bezochte site, kan het cookie deze informatie ook niet bevatten. Er bestaan directe en indirecte cookies, ook wel first- en third-party cookies genoemd. Cookies zijn in principe niet gevaarlijk; het zijn geen computerprogramma’s en ze kunnen niet worden gebruikt om computervirussen te verspreiden. Google Analytics helpt ons erachter te komen wat beter en wat door u als belangrijk beschouwd wordt. Google Analytics plaatst 4 cookies met de navolgende namen: _utma, _utmb, _utmc en _utmz.

Locatiegegevens
Soms is het nodig voor onze website om te achterhalen op welke plek u bent. We vragen of we dit mogen weten en alleen als u toestemming geeft, krijgen wij deze informatie. Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op uw telefoon, computer of tablet. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google Maps) daarmee doen. Hiervoor verwijzen wij naar hun privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Wij hebben passende maatregelen genomen. In het bijzonder:

  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam, wachtwoord en een visuele login teken.
  • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem .
  • Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opgeslagen zijn.
  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.
  • Wij houden logs bij van alle verzoeken van betrokkenen.

Contactgegevens

SOAP TREATMENT STORE & DOCTORS AT SOAP
Mevrouw M. Volkers
Van Baerlestraat 122
1071 BD Amsterdam
Nederland
T (020) 673 05 06
bookers@soaptreatmentstore.com of doctors@doctorsatsoap.com