Privacyverklaring DOCTORS AT SOAP

Jouw privacy wordt door ons gerespecteerd. DOCTORS AT SOAP streeft ernaar om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die je bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy verklaring informeren wij je over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan.

Verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens
DOCTORS AT SOAP

Categorieën persoonsgegevens
Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die je gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

NAW gegevens;
● Geslacht;
● E-mailadres;
● Telefoonnummer;
● Gegevens betreffende jouw gezondheid;
● Informatie over je afspraak;
● IP-adres;
● Betalingsgegevens;
● Verzekeringsgegevens;
● Partner.

Grondslag voor gegevensverwerking
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van je verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen jouw en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze cliënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van jouw account om u bij DOCTORS AT SOAP in te schrijven;
  ● Het inloggen op jouw account;
  ● Het bijhouden van jouw medisch dossier;
  ● Het inplannen van een afspraak;
  ● Het (bemiddelen voor) uitvoeren van een behandeling;
  ● Het bijhouden van door jouw aangegeven voorkeuren;
  ● Het verbeteren van onze dienstverlening;
  ● Het uitvoeren van overige, door jouw gevraagde, diensten;
  ● Bij archivering: voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken jouw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Gegevensverstrekking zonder jouw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen jouw en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen
Wij zullen jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy verklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van jouw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar (WGBO).

Beveiligingsmaatregelen
Om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
● Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam, wachtwoord en een visuele login teken.
● De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem .
● Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opgeslagen zijn.
● Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.
● Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens.

Verwijzingen naar websites van derden
Om je van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken je er graag op attent dat wanneer je deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden je aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat je daar verder gebruik van maakt.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op haar servers. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Jouw rechten
Wanneer je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, heb je verschillende rechten die je kunt uitoefenen. Zo heb je recht op inzage, rectificatie en het wissen van jouw gegevens. Ook kan je ons verzoeken om jouw gegevens aan jou of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat je daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van de gegevens. Je kunt bovendien jouw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. Je kunt bij ons het verzoek kenbaar maken door te mailen naar: doctors@doctorsatsoap.com. DOCTORS AT SOAP zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens
Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan, dan kan je een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens kan je vinden op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen in deze privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens
Heb je nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy verklaring? Dan kun je hiervoor contact met ons opnemen via doctors@doctorsatsoap.com.

Dit cookiebeleid is laatst gewijzigd op 22 januari 2019.